KONTAKT » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto internetovom obchode sa riadia nižšie uvedenými obchodnými podmienkami. 

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

a) Objednávanie tovaru sa realizuje vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky alebo iným písomným spôsobom, táto objednávka sa považuje za záväznú. 
b) Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami. 
c) Objednávka je predávajúcim potvrdená formou e-mailovej správy alebo telefonicky. 
d) Storno objednávky alebo jej časti zo strany kupujúceho, pokiaľ nebol ešte tovar odoslaný, je možné bez stornovacích poplatkov. Ak bol už tovar medzičasom odoslaný, má predávajúci právo na úhradu vzniknutých nákladov, predovšetkým sa jedná o preukázateľné náklady na prepravu tovaru. 
e) Storno objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho je možné v prípade, že sa objednaný tovar prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O týchto okolnostiach bude kupujúci informovaný. 

3) DODANIE TOVARU

a) Dodanie tovaru je možné osobným odberom alebo jeho zaslaním prepravnou službou 
b) Všeobecná dodacia lehota je 3 – 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O presnom termíne dodávky bude kupujúci informovaný e-mailom pri potvrdení objednávky. 
c) V prípade zmeny dodacej lehoty bude kupujúci informovaný. Ak mu dodacia lehota z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, môže objednávku stornovať podľa bodu 2 d). 
d) Balné si predávajúci neúčtuje

e) Cenu za dopravu Vám vygeneruje E-shop po zadaní položiek.


Pri vrátení zásielky podľa bodu 7 c) alebo 6 f) je cena prepravného určená podľa hmotnosti bez ohľadu na cenu. 

4 ) PLATENIE TOVARU

a) Pri prevzatí tovaru osobne platba v hotovosti. 
b) Pri zaslaní tovaru na dobierku úhrada pri prevzatí tovaru prepravnej službe alebo na pošte.
c) iné spôsoby úhrady po vzájomnej dohode. 

5) ZÁRUKA

a) Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja v zmysle platných predpisov 
b) V prípade, že kupujúci je montážna alebo obchodná firma, ktorá tovar ďalej predáva, začína plynúť záručná doba po troch mesiacoch odo dňa predaja v internetovom obchode, alebo odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi, ak tento predaj nastal skôr. 
c) Záruka sa nevzťahuje na chyby, vzniknuté nesprávnou inštaláciou a obsluhou, na bežné opotrebenie, poškodenie pôsobením vyššej moci, tovar s poškodenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami a pod. 
d) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené prevádzkou produktov. 

6) REKLAMÁCIE

a) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí a zistené chyby reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení. 
b) Reklamácia musí obsahovať kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a kontaktné údaje a odošle sa e-mailom predávajúcemu
c) Na spôsobe riešenia reklamácie sa dohodne predávajúci s kupujúcim. Náležitosti vybavovania reklamácie sa riadia podľa podmienok, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. 
d) V prípade zasielania reklamovaného tovaru musí balík obsahovať náležitosti podľa bodu 6 c) a reklamovaný tovar aj s príslušenstvom podľa predchádzajúcej dohody. 
e) Spiatočnú cestu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
f) V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu podľa bodu 3 e) 

7) OSTATNÉ USTANOVENIA

a) Osobné údaje kupujúceho sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúceho budú používané výhradne v súvislosti s daným obchodným vzťahom. 
b) V prípade veľkoobchodnej objednávky môžu byť osobné údaje použité pre priebežné zasielanie informácií o tovare. 
c) Kupujúci má právo do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. V tomto prípade je povinný vrátiť všetok tovar neporušený a v pôvodnom obale. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, zníženú o náklady na dopravu podľa bodu 3 e). 
d) Spätne zasielaný tovar z dôvodu reklamácie podľa bodu 6 d) alebo vrátenia tovaru podľa bodu 7 c) nebude prijatý, ak bude zaslaný na náklady predávajúceho, alebo ako dobierka. 
e) Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke, v deň odoslania objednávky pre dodávku tovaru, uvedeného v objednávke. Všetky údaje môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 
f) Informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích osôb a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Predávajúci preto negarantuje správnosť ich obsahu a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu 
g) Pokiaľ nie je uvedené inakšie, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem.

NTVkY